Reglementen - Ruimtelijke Ordening | Pittem

Reglementen - Ruimtelijke Ordening

Gemeentelijke verordening voorbouwlijn buiten bebouwde kom

Het besluit van de gemeenteraad van 24 februari 2003 houdende vaststelling van een bouwverordening inzake voorbouwlijn (nl. bouwen op 6 m na de rooilijn of, indien geen goedgekeurd rooilijnplan, op 10 m uit de wegas buiten de bebouwde kom), goedgekeurd door Bestendige Deputatie op 10/04/2003 (B.S. 23/05/2003).

  • Gemeentelijke verordening hemelwaterputten : het besluit van de gemeenteraad van 29 september 2003 houdende verplichtstelling van een hemelwaterput of infiltratievoorziening, goedgekeurd door Bestendige Deputatie op 30/10/2003.
  • Besluit van de gemeenteraad van 26 mei 2003 houdende verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen.
  • Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake woonkwaliteit bij meergezinswoningen : het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016, goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op 9 februari 2017.

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency