Hemelwaterplan | Pittem

Hemelwaterplan

Aanleiding

Het hemelwater- en droogteplan (HWDP) geeft een visie over hoe er binnen de gemeente Pittem op lange termijn zal omgegaan worden met hemelwater. Binnen dit plan wordt een integrale ruimtelijke visie uitgewerkt om de economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen van wateroverlast te beperken en het grondgebied robuust te maken voor de gevolgen van de klimaatverandering. Het hemelwater- en droogteplan beantwoordt dan ook de vraag hoe vandaag en in de toekomst het water afkomstig van bestaande en geplande wegen, woningen en (on)verharde oppervlakken vertraagd afgevoerd, (her)gebruikt, geïnfiltreerd en geborgen kan worden. In andere woorden, waar er ruimte voor water gecreëerd moet worden.

Context en argumentatie

De gemeente Pittem wil met dit hemelwater- en droogteplan in eerste instantie zo veel mogelijk inzetten op het oplossen van de huidige problemen van de gekende wateroverlast en erosie. Daarvoor dienen deze knelpunten allereerst te worden geïdentificeerd en gekarteerd. Daarnaast wil de gemeente ook ambitieus zijn in dit plan en een kader bieden voor de toekomstige uitdagingen. Bij het opstellen van het hemelwater- en droogteplan en het uitwerken van een visie, is er dan ook reeds een doorkijk naar later, waarbij de snelheid van het uitvoeren van maatregelen mee bepaald wordt door de maatschappelijke en financiële draagkracht. Met dit hemelwater- en droogteplan tracht de gemeente een antwoord/visie te geven op onder andere onderstaande problematieken, die allen kaderen in het hemelwaterbeleid:

  • Wateroverlast, waaronder ook preventie in bv. watergevoelige gebieden.
  • Erosie is een lokaal frequent voorkomend probleem, in relatie met hemelwater.
  • Afvoer van grachten verzekeren door deze open te houden of te herwaarderen.
  • Verharding en ontharding in o.a. verkavelingen. Dit past binnen de toekomstvisie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.
  • Welke maatregelen i.h.k.v. droogte kunnen in Pittem genomen worden?

- Waterbevoorrading voor landbouw

- Water ophouden door infiltratie, buffering, peilgestuurde drainage…-

- Oppervlaktewater uit het rioleringssysteem houden, zodat de druk op de leidingen vermindert (en dus daarbovenop verminderde overstortwerking, wat ten voordele komt van de waterkwaliteit) en de werking van het RWZI verbetert

- Controle en handhaving als onderdeel van de actie.

- Communicatie doelgericht benaderen door differentiatie (landbouw, bedrijven, gezinnen…).      

Gebiedsdekkende visie

De integrale visie van het hemelwater- en droogteplan dient als leidraad voor een duurzaam waterbeleid. Het is een visie voor het gehele grondgebied Pittem waarbij er enerzijds algemene principes en maatregelen geformuleerd worden en anderzijds, zeer specifiek op enkele prioritaire deelzones binnen de gemeente wordt ingezoomd.  

Klimaatverandering

Door de klimaatverandering worden we geconfronteerd met een gewijzigd neerslagpatroon. Voor Vlaanderen betreft dat meer neerslag in de winter en minder neerslag in de zomer. Bovendien zal de intensiteit van de buien toenemen waardoor buien met korte en intense neerslag zullen afgewisseld worden door langere en drogere periodes. Om hiermee om te gaan zal het belangrijk zijn om ruimte te geven aan water. Ondanks alle neerslag is Vlaanderen een droge regio. De waterbeschikbaarheid is bij de laagste van Europa. Door de hoge verstedelijkingsgraad is Vlaanderen extra gevoelig voor periodes van droogte omdat onze grondwaterreserves zich niet snel genoeg kunnen herstellen. Dit heeft op termijn impact op de drinkwatervoorziening. Het hemelwater- en droogteplan heeft dan ook als doel de gemeente bestendig te maken tegen de hydrologische gevolgen van klimaatverandering.

Het volledige hemelwater- en droogteplan kan je raadplegen via de knop hieronder:

Vragen of meer informatie nodig?

milieudienst@pittem.be
051/46 03 55 - 051/46 03 56

U kunt ons ook bezoeken op Markt 1, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Din
13:30 - 19:00 (enkel op afspraak)
Woe
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Don
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Vrij
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency