Inventaris Bouwkundig Erfgoed | Pittem

Inventaris Bouwkundig Erfgoed

De heer Matthias Diependaele, Vlaams minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed, ondertekende op 26 april 2024 het ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie West-Vlaanderen. Daarmee is voor de eerste keer voor deze provincie de nieuwe vaststellingsprocedure met openbaar onderzoek doorlopen, een procedure die mede dankzij jouw medewerking vlot is verlopen. De rechtsgevolgen gekoppeld aan het vaststellingsbesluit zullen vanaf 14 mei 2024 van kracht zijn.

Waarom een Inventaris Bouwkundig Erfgoed?

  • het vormt het uitgangspunt voor de op te stellen lijsten van de te beschermen monumenten, stads- en dorpsgezichten;
  • het is een hulpmiddel voor het gemeentelijk beleid over het architecturaal patrimonium;
  • het is een gids voor de architectuur in de streek;
  • het is een uitgangspunt voor verder wetenschappelijk onderzoek;

Het vaststellingsbesluit  

Je kan het vaststellingsbesluit consulteren op onze website via https://id.erfgoed.net/besluiten/15115. Naast het ministerieel besluit kan je via deze weblink alle bijlagen horend bij het besluit terugvinden:

  • het digitale plan met alle vastgestelde bouwkundige objecten
  • de lijst met onroerende goederen die niet worden geschrapt uit het vaststellingsbesluit van 2014
  • de lijst met het bouwkundig erfgoed dat niet langer is vastgesteld
  • de bijlage met behandeling van alle opmerkingen en bezwaren afkomstig uit het openbaar onderzoek en het advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed  

De vastgestelde objecten zijn ook te raadplegen via de aanduidingsobjecten in de inventariswebsite en via het Geoportaal. Vanaf 14 mei, als het nieuwe besluit in werking treedt, kan je de gegevens van het nieuwe besluit daar consulteren. Via het zoekformulier voor aanduidingsobjecten kan je zoeken naar vastgesteld bouwkundig erfgoed in jouw gemeente of regio. Combineer daarvoor de zoektermen ‘vastgesteld bouwkundig erfgoed’ (bij type aanduiding) en gemeente (bij locatie). Met de knop ‘Resultaten exporteren’ maak je een excel van de resultaten. Het Geoportaal biedt via de downloads de gegevens ook aan voor gebruik in een GIS-toepassing.  

Hoe verliep het openbaar onderzoek?  

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseerde het openbaar onderzoek van 1 april 2023 tot en met 30 mei 2023. Het agentschap ontving 297 opmerkingen en bezwaren en voegde zelf 23 opmerkingen aan het dossier toe. De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed gaf op 15 februari 2024 haar advies over het dossier.  

Je kan alle ingediende opmerkingen, bezwaren en adviezen samen met de behandeling ervan nalezen in een bijlage bij het besluit. Je vindt het document ‘behandeling adviezen bezwaren’ als download onderaan de pagina van het besluit op de besluitendatabank van het agentschap. Vanaf bladzijde 453 vind je alle objecten terug waarover een bezwaar of opmerking werd ingediend, alfabetisch geklasseerd op adres. Zo kan je nagaan welke bezwaren voor jouw gemeente of regio werden ingediend. De bezwaarindieners krijgen van het agentschap een persoonlijk bericht over de afronding van de procedure en van de behandeling van hun opmerking of bezwaar.  

Rechtsgevolgen  

De rechtsgevolgen van het ministerieel besluit treden op 14 mei 2024 in werking. Deze rechtsgevolgen stimuleren het behoud van en de zorg voor het bouwkundig erfgoed. Zo kan een eigenaar van een pand een afwijking vragen van de normen voor energieprestatie en binnenklimaat als dat nodig is om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden. Gebouwen opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, zijn vrijgesteld van bepaalde eisen uit de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen die op 1 januari 2023 inging. Zonevreemde gebouwen kunnen gemakkelijker een nieuwe functie krijgen. Bij sociale woningen met erfgoedwaarde wordt renovatie gestimuleerd door afwijkingen op het prijsplafond. Opdat nieuwe eigenaars de rechtsgevolgen vernemen, moet elke akte of overeenkomst bij eigendomsoverdracht vermelden dat het goed is opgenomen in de vastgestelde inventaris. Bovendien moet de akte of overeenkomst ook de rechtsgevolgen vermelden.  

Als lokale overheid staat de gemeente samen met de eigenaar in voor de zorg voor het bouwkundig erfgoed opgenomen in het vaststellingsbesluit. Voor al het vastgesteld bouwkundig erfgoed, hoe klein ook, is een omgevingsvergunning nodig voor sloop. Bij de behandeling van een sloopaanvraag voor vastgesteld bouwkundig erfgoed, speelt de erfgoedwaarde een belangrijke rol. De vergunningverlenende overheid moet in haar beslissing duidelijk motiveren hoe ze met de erfgoedwaarden heeft rekening gehouden. Voor administratieve overheden geldt ten slotte ook de zorg- en motiveringsplicht. Een gemeente, een OCMW, een overheidsdienst, de provincie of een andere administratieve overheid moet voor alle werken of activiteiten die de overheid zelf uitvoert of waarvoor het de opdracht geeft, onderzoeken of ze een directe impact hebben op het vastgesteld erfgoed. Daarenboven moet die overheid motiveren welke maatregelen er genomen zijn om aan de zorgplicht te voldoen.  

Je vindt meer informatie over deze rechtsgevolgen via:

Beroep tegen het ministerieel besluit  

Je kan beroep aantekenen tegen het ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie West-Vlaanderen binnen 60 dagen na de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad. De datum van publicatie vind je bij het besluit. Informatie hierover vind je bij de administratie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel (Rechtsplegingsbesluit van de Regent van 23 augustus 1948).  

Vragen?

Heb je vragen over de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed, dan kan je mailen naar het agentschap Onroerend Erfgoed via inventaris@onroerenderfgoed.be. Telefonisch kan je terecht bij Elise Hooft op 02 553 18 33 of bij Julie Verhelst op 02 553 16 75.

Lijst bouwkundig erfgoed in Pittem

Hieronder kan je de lijst van bouwkundig erfgoed in onze gemeente raadplegen.

Bouwkundig erfgoed Pittem

Hier kan je de lijst van bouwkundig erfgoed in Pittem raadplegen.

Erfgoed bekijken

Vragen of meer informatie nodig?

stedenbouw@pittem.be
051/46 03 53 - 051/46 03 54

U kunt ons ook bezoeken op Markt 1, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Din
13:30 - 19:00 (enkel op afspraak)
Woe
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Don
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Vrij
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency