Inventaris Bouwkundig Erfgoed | Pittem

Inventaris Bouwkundig Erfgoed

Het Agentschap Onroerend Erfgoed stelde in de loop der jaren voor elke gemeente een Inventaris Bouwkundig Erfgoed vast. 

Waarom een Inventaris Bouwkundig Erfgoed?

 • het vormt het uitgangspunt voor de op te stellen lijsten van de te beschermen monumenten, stads- en dorpsgezichten;
 • het is een hulpmiddel voor het gemeentelijk beleid over het architecturaal patrimonium;
 • het is een gids voor de architectuur in de streek;
 • het is een uitgangspunt voor verder wetenschappelijk onderzoek;

Openbaar onderzoek van 1 april tot en met 30 mei 2023

Dergelijke inventarissen werden echter nooit aan een openbaar onderzoek onderworpen. Het Agentschap wil hier nu mee naar buiten komen. Voor West-Vlaanderen gaat het in totaal om ruim 25.500 gebouwen en constructies, verspreid over alle steden en gemeenten in de provincie. Het openbaar onderzoek loopt van 1 april 2023 tot en met 30 mei 2023. Er worden een 150-tal panden voor het eerst vastgesteld, en er worden ongeveer 2650 objecten geschrapt. De volledige lijst vind je op de webpagina van het openbaar onderzoek, die vanaf 1 april 2023 beschikbaar is.

Iedereen mag tijdens dit openbaar onderzoek een opmerking of bezwaar indienen over de vaststelling of schrapping van één of meerdere panden of constructies. Je hoeft hiervoor geen eigenaar of gebruiker te zijn. Het openbaar onderzoek is bedoeld om onjuistheden of onvolledigheden op te sporen.

 • Je kunt melden dat een onroerend goed geen erfgoedwaarde meer heeft, gesloopt werd of verbouwd werd met verlies van erfgoedwaarde. Als deze informatie klopt, nemen we het pand niet op in het definitieve vaststellingsbesluit.
 • Je kunt ook opmerkingen of bezwaren indienen over de “feitelijkheden” van het erfgoed dat we willen vaststellen. Dat wil zeggen dat je correcties kunt doorgeven op de gegevens die je vindt op de digitale kaart van het openbaar onderzoek:

  • de afbakening van percelen;

  • de benaming of titel;

  • de beschrijving op basis van de erfgoedkenmerken.

 • Ten slotte kun je ook een opmerking of bezwaar indienen als je vindt dat een object onterecht op de lijst met de te schrappen objecten staat.

Hoe dien je een bezwaar in?

Opmerkingen en bezwaren bezorg je aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Dat kan van 1 april tot en met 30 mei 2023. 

Je kunt opmerkingen en bezwaren op drie manieren indienen:

 • Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: via dit formulier kun je ons je volledige dossier bezorgen, met bijlagen, foto’s enz.
 • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
 • Afgifte op het kantoor van het agentschap Onroerend Erfgoed in Brugge: Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 92, 8200 Brugge (Sint-Michiels). Opgelet! De kantoren zijn enkel toegankelijk na afspraak op 050-24 81 50 of via west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be.

Wat zijn de juridische gevolgen van de vaststelling?

De juridische gevolgen van een vaststelling zijn niet zo groot als bij een bescherming. Het gaat vooral om uitzonderingen op bestaande regelgeving die voor elk onroerend goed gelden.

Zorg- en motiveringsplicht voor administratieve overheden: administratieve overheden zoals een gemeente, een OCMW of provincie moeten zoveel mogelijk zorg dragen voor vastgesteld erfgoed. Voor alle eigen werken of activiteiten moeten ze onderzoeken of ze een directe impact hebben op het erfgoed. Bovendien moeten ze motiveren welke maatregelen ze hebben genomen om aan de zorgplicht te voldoen.

Informatieplicht bij de eigendomsoverdracht: Ben je eigenaar van een goed of een deel ervan dat is opgenomen in een vastgestelde inventaris? Wil je het verkopen of verhuren voor meer dan 9 jaar? Of wil je het inbrengen in een vennootschap, een erfpacht- of opstalrecht vestigen of overdragen, of de eigendom op een andere manier overdragen? Dan moet jijzelf of de notaris in de aktes of overeenkomst vermelden dat het goed opgenomen is in een vastgestelde inventaris en welke de juridische gevolgen zijn.

• Voor gebouwen uit de vastgestelde lijst kun je een afwijking vragen van de normen voor energieprestatie en binnenklimaat als dat nodig is om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden. Ze zijn ook vrijgesteld van de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen.

• Zonevreemde gebouwen uit de vastgestelde lijst kunnen gemakkelijker een nieuwe functie krijgen. Zo is het mogelijk dat een hoeve in agrarisch gebied een functie krijgt die niet agrarisch is.

• Bij sociale woningen met erfgoedwaarde wordt sociale huisvesting door renovatie gestimuleerd. In de sociale woningbouw geldt dat de kosten voor renovatie beperkt zijn tot een prijsplafond. Gaat het om de renovatie van beschermde woningen of woningen op de vastgestelde lijst, dan gelden er specifieke afwijkingen.

• Als er voor de sloop van een gebouw uit de vastgestelde lijst een vergunning nodig is, dan moet de vergunningverlenende overheid haar beslissing motiveren en in haar beslissing aangeven hoe ze de erfgoedwaarden in acht heeft genomen.

• Voor werken aan gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed kun je in aanmerking komen voor een erfgoedlening. De erfgoedlening heeft een lage intrestvoet.

• Sommige steden, gemeenten en provincies bieden premies of andere financiële ondersteuning aan voor het behoud en beheer van vastgesteld, maar niet beschermd, erfgoed op hun grondgebied. Neem daarvoor contact op met de omgevingsambtenaar van jouw gemeente of stad. Alle informatie over de gevolgen van een vaststellingsbesluit vind je op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Lijst bouwkundig erfgoed in Pittem

Hieronder kan je de lijst van bouwkundig erfgoed in onze gemeente raadplegen.

Bouwkundig erfgoed Pittem

Hier kan je de lijst van bouwkundig erfgoed in Pittem raadplegen.

Erfgoed bekijken

Vragen of meer informatie nodig?

stedenbouw@pittem.be
051/46 03 53 - 051/46 03 54

U kunt ons ook bezoeken op Markt 1, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Din
13:30 - 19:00 (enkel op afspraak)
Woe
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Don
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Vrij
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency