Klachtenwegwijzer | Pittem

Klachtenwegwijzer

Het gemeentebestuur engageert zich om via een efficiënt klachtenbehandelingssysteem de inwoners van Pittem te hlepen bij hun klacht of melding. Onderstaand wordt een overzicht geboden over de soort klachten en waar je er mee terecht kan.

 • Een vraag tot dienstverlening, spontane melding van een probleem of ontevredenheid wordt in de eerste plaats rechtstreeks via de bevoegde dienst behandeld. 
 • Een probleem op het openbaar domein kan je via de knop hieronder signaleren. 

Contactgegevens

Hier vind je alle contactgegevens van de gemeentelijke diensten.

Contactgegevens

Probleem melden

Hier kan je een probleem op het openbaar domein melden.

Probleem melden

 

 

 

 

 

 

Ben je het niet eens met een beslissing die het gemeentebestuur heeft genomen? 

Als je een beslissing van de burgemeester, het college of de gemeenteraad wil aanvechten, kan je klacht indienen bij:

Heb je een klacht over de werking van het gemeentebestuur?

Ben je niet tevreden over de werking van het gemeentebestuur, de burgemeester of een schepen?, bijvoorbeeld over:

 • onregelmatigheden bij gemeenteraadsverkiezingen;
 • klachten over onverenigbaarheden van gemeenteraadsleden, schepenen;
 • klachten over financiële beslissingen van de gemeente of het OCMW;
 • klachten over personeelsbeslissingen van de gemeente of het OCMW.

Dan kan je in de eerste plaats terecht bij het gemeentebestuur om je klacht te formuleren. Dien je klacht

 • online, via het klachtenregistratieformulier (knop hieronder)
 • online, via e-mail naar algemeendirecteur@pittem.be
 • schriftelijk, t.a.v. de algemeen directeur, Markt 1, 8740 Pittem

Registratieformulier klachten

Hier kan je een klacht indienen over de werking van het gemeentebestuur.

Klacht indienen

 

 

 

 

 

 


Ben je niet tevreden over het antwoord of krijg je geen antwoord, dan kan je een klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur via de 'klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht'.

Heb je een klacht over de administratieve diensten van de gemeente?

Ben je niet tevreden over de werking van de gemeentelijke diensten, dan kan je in de eerste plaats terecht bij de betrokken dienst zelf. Indien de klacht blijft bestaan, kan je je richten tot de algemeen directeur van de gemeente:

 • online, via het klachtenregistratieformulier (knop hieronder)
 • online, via e-mail naar algemeendirecteur@pittem.be
 • schriftelijk, t.a.v. de algemeen directeur, Markt 1, 8740 Pittem

Registratieformulier klachten

Hier kan je een klacht indienen over de administratieve diensten van de gemeente.

Klacht indienen

 

 

Ben je niet tevreden over het antwoord of krijg je geen antwoord, dan kan je een officiële brief met je klacht richten aan het College van Burgemeester en Schepenen (Markt 1, 8740 Pittem). 

Beheer van wegen

Gemeenten zijn bevoegd voor het beheer van gemeentewegen op hun eigen grondgebied. Problemen kan je melden via de meldknop helemaal bovenaan deze pagina. Met klachten kan je terecht bij de algemeendirecteur@pittem.be.  

Voor gewestwegen is het gemeentebestuur niet bevoegd. Met klachten over gewestwegen kan je terecht bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Wegen en Verkeer.

Reglementen klachtenbehandeling lokaal bestuur:

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency