Visie - opdrachtverklaring | Pittem

Visie - opdrachtverklaring

Wij, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, de directie en medewerkers van het woonzorgcentrum Sint-Remigius, verbinden ons ertoe te voorzien in woon – en begeleidingsvormen voor ouderen.

Mede door onze kleinschaligheid proberen we steeds een betere kwalitatieve hulpverlening te bieden. We hechten daarbij veel belang aan de totaalzorg aangepast aan de individuele noden en wensen.


Hierbij laten we ons leiden door onze doelstellingen:

  • Elke bewoner is vrij inzake zijn filosofische en religieuze overtuiging.
  • We benaderen elke bewoner als unieke mens ongeacht zijn sociale afkomst en nationaliteit
  • We bieden aan elke bewoner geborgenheid met respect voor de persoon en zijn privacy.
  • Van al onze medewerkers verwachten we een professionele deskundigheid om zo volwaardig te kunnen fungeren als teamlid.
  • Het OCMW, de directie en het personeel werken samen aan een positief klimaat dat zo motiverend mogelijk werkt, waarbij wederzijdse waardering, luisterbereidheid en goede communicatie belangrijke troeven zijn.

Wij staan in voor een totale hulpverlening door een optimale samenwerking met andere instellingen en diensten in overleg met de bewoner en zijn omgeving. Wij willen de samenspraak met familieleden hoogvieren omdat dit de sleutel is tot het optimaal welzijn van onze bewoners.

Onze kleinschaligheid zien we als een ideale omgeving om kwaliteit na te streven met een hart in de zorg om elke bewoner. We zullen creatief blijven, onze organisatie optimaliseren en ook de zorginhoud verbeteren.

Vanuit een voortdurende bevraging van onze bewoners en hun familie, zullen we het beleid steeds actualiseren, rekening houdend met de beschikbare middelen en met de gevolgen voor mens en het milieu.

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency