Adviesorganen | Pittem

Adviesorganen

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (afgekort Gecoro) adviseert het College van burgemeester en schepenen,  of de gemeenteraad,  inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente. Op die manier kunnen nog beter overwogen beslissingen worden genomen. De voornaamste taken van de gecoro liggen op het vlak van planning.

Taken    

 • Adviseren bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan;
 • Adviseren bij opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen;
 • Adviseren over vergunningsaanvragen, op vraag van College of van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar;
 • Adviseren bij opmaak van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen;
 • Adviseren over gemeentelijke vraagstukken, op vraag van College of gemeenteraad;
 • Op eigen initiatief adviseren over aangelegenheden m. b.t. de gemeentelijke ruimtelijke ordening;
Voorzitter De Jaeghere Pascal
Tieltstraat 145
8740 Pittem
051466069
pascaldejaeghere@belgacom.net

Partij

Secretaris Truyaert Eddy
Markt 1
8740 Pittem
051/46 03 53
eddy.truyaert@pittem.be

Partij

Gemeentelijke milieuraad

De milieuraad heeft tot doel de deelname van de bevolking aan de verbetering van het leefmilieu en aan de uitbouw van een gefundeerd beleid ter zake mogelijk te maken en aan te moedigen. De milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur en het landschap van de gemeente. Hiertoe kan de milieuraad:

 • adviezen verstrekken, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het schepencollege of de gemeenteraad, over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. In ieder geval wordt aan de milieuraad advies gevraagd over het ontwerp van algemeen beleidsplan met betrekking tot de onderdelen die milieu en natuur behandelen en de gemeentelijke plannen die van belang zijn voor het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke structuur en de algemene natuurkwaliteit in de gemeente. 
 • de samenwerking bevorderen en coördineren tussen alle personen, groepen, instellingen en diensten die ijveren voor een gezond leefmilieu.
 • initiatieven nemen in verband met sensibilisatie en informatie betreffende het gemeentelijke beleid ter zake.
Voorzitter Deklerck Rik
Veldstraat 29
8740 Pittem

rikdeklerck@hotmail.com

Partij

Secretaris Declerck Wouter
Markt 1
8740 Pittem
051/46 03 55
milieudienst@pittem.be

Partij

Advies- en Overlegplatform (AOP) Sport

Het AOP-Sport heeft volgende opdrachten:

 • Op regelmatige en systematische wijze op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief, advies uitbrengen over het sportbeleid van de gemeente.
 • initiatieven nemen om inspraak mogelijk te maken van burgers rond sport.
 • Overleg faciliteren tussen sportverenigingen, deskundigen inzake sportmaterie, scholen, andere raden, … en vrije sportbeoefenaars. Zo willen we meer voeling hebben van de noden.

De context van het beleidsdomein sport is ruim. Het omvat zeker:

 • bewegen als doel
 • bewegen als middel
 • de competitie- en topsport
 • de recreatieve sportbeoefening
 • de bedrijfssport.

 

Voorzitter Van Hauwaert Marc
Deken Darraslaan 16
8700 Tielt
0468 00 74 11
marcvanhauwaert@yahoo.co.uk

Partij

Secretaris Braekevelt Karen
Meulebekestraat 85
8740 Pittem

karenbraekevelt@hotmail.com

Partij

Gemeentelijke jeugdraad

De doelstellingen van de jeugdraad zijn:

 • advies formuleren op aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de gemeente       
 • ontmoeting tussen de verschillende jeugdverenigingen bewerkstelligen
 • een platform bieden voor het organiseren van activiteiten voor de jeugd.

De jeugdraad organiseert Roefel, de Buitenspeeldag, een filmnight, een ontbijt op de Dag van de Jeugdbeweging, verdeelt EHBO-zakjes onder jeugdbewegingen,… De Algemene Vergadering komt ongeveer om de twee maanden bijeen.

Erkende jeugdverenigingen kunnen elk twee vertegenwoordigers naar de vergadering sturen. Elke Pittemse jongere kan onafhankelijk lid worden van de jeugdraad. Ben je geïnteresseerd? Contacteer dan gerust de jeugddienst!

Voorzitter Vandendriessche Siel
Spoorweglaan 21
8740 Pittem
0472476063
siel.vandendriessche@hotmail.com

Partij

Mevrouw Braeckevelt Emily
Schietspoelstraat 10
8760 Meulebeke
0496395683
emily.braeckevelt@hotmail.com

Partij

Mevrouw Vervaeke Elien
Korte Veldweg 16
8740 Egem
0474033931
elienvervaeke@hotmail.com

Partij

Secretaris Van Overschelde Griet
Markt 1
8740 Pittem
051460362
jeugddienst@pittem.be

Partij

Het LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang)

Het lokaal overleg kinderopvang geeft als gemeentelijke adviesraad aan het lokaal bestuur minstens advies:

a.    bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en de eventuele bijsturingen ervan. Wanneer het lokaal sociaal beleidsplan, of een wijziging ervan, ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het lokaal bestuur, wordt het advies van het lokaal overleg kinderopvang met betrekking tot het lokaal beleid kinderopvang, daarbij gevoegd.

b.    over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan. In deze heeft het lokaal overleg kinderopvang een opdracht inzake beleidsopvolging en -evaluatie en bewaakt het de dwarsverbindingen naar beleidsplannen uit aanverwante beleidsdomeinen;

c.    met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente. Het lokaal overleg kinderopvang kan daarbij ook vragen aan het lokaal bestuur dat zij als lokaal bestuur het initiatief nemen om de Vlaamse overheid te informeren en adviseren over de uitbouw van de opvangvoorzieningen in de gemeente.  

Secretaris Van Overschelde Griet
Markt 1
8740 Pittem
051460362
jeugddienst@pittem.be

Partij

Voorzitter Debonné Annick
Spoorweglaan 21
8740 Pittem
0498226360
debonne.annick@telenet.be

Partij

Gemeentelijke cultuurraad

De gemeentelijke cultuurraad is een adviesorgaan waarin vertegenwoordigers van de lokale culturele verenigingen zetelen. Zij brengen advies uit aan de lokale overheid over culturele aangelegenheden, zorgen voor overleg en samenwerking tussen verenigingen en organiseren culturele activiteiten zoals het uitreiken van de tweejaarlijkse cultuurprijs, een culturele uitstap naar een theatervoorstelling, musical, ...

Voorzitter Vergote Hilde
Puttensdreef 12
8740 Pittem
051/46 71 81
hildevergote@skynet.be

Partij

Voorzitter Vincent Katleen
Heidenskerkhofstraat 56
8740 Pittem
051/46 46 53
katleen.vincent@telenet.be

Partij

Secretaris Vanden Berghe Patrick
Broeders Maristenstraat 2
8740 Pittem
051/46 03 77
patrick.vandenberghe@pittem.be

Partij

Werkgroep Bibliotheek Pittem

De Werkgroep Bibliotheek valt onder de bevoegdheid van de Cultuurraad. Deze aparte werkgroep heeft tot doel de gemeente te adviseren inzake het bibliotheekbeleid. De werkgroep geeft advies op vlak van

 • de organisatie van activiteiten
 • het collectiebeleid
 • de opmaak van het actieplan
 • de opmaak van het werkingsverslag
Voorzitter Vergote Hilde
Puttensdreef 12
8740 Pittem
051/46 71 81
hildevergote@skynet.be

Partij

Voorzitter Vincent Katleen
Heidenskerkhofstraat 56
8740 Pittem
051/46 46 53
katleen.vincent@telenet.be

Partij

Secretaris Vanden Berghe Patrick
Broeders Maristenstraat 2
8740 Pittem
051/46 03 77
patrick.vandenberghe@pittem.be

Partij

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency