Adviesorganen | Pittem

Adviesorganen

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (afgekort Gecoro) adviseert het College van burgemeester en schepenen,  of de gemeenteraad,  inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente. Op die manier kunnen nog beter overwogen beslissingen worden genomen. De voornaamste taken van de gecoro liggen op het vlak van planning.

Taken    

 • Adviseren bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan;
 • Adviseren bij opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen;
 • Adviseren over vergunningsaanvragen, op vraag van College of van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar;
 • Adviseren bij opmaak van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen;
 • Adviseren over gemeentelijke vraagstukken, op vraag van College of gemeenteraad;
 • Op eigen initiatief adviseren over aangelegenheden m. b.t. de gemeentelijke ruimtelijke ordening;
Voorzitter De Jaeghere Pascal
Tieltstraat 145
8740 Pittem
051466069
pascaldejaeghere@belgacom.net

Partij

Secretaris Truyaert Eddy
Markt 1
8740 Pittem
051/46 03 53
eddy.truyaert@pittem.be

Partij

Gemeentelijke milieuraad

De milieuraad heeft tot doel de deelname van de bevolking aan de verbetering van het leefmilieu en aan de uitbouw van een gefundeerd beleid ter zake mogelijk te maken en aan te moedigen. De milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur en het landschap van de gemeente. Hiertoe kan de milieuraad:

 • adviezen verstrekken, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het schepencollege of de gemeenteraad, over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. In ieder geval wordt aan de milieuraad advies gevraagd over het ontwerp van algemeen beleidsplan met betrekking tot de onderdelen die milieu en natuur behandelen en de gemeentelijke plannen die van belang zijn voor het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke structuur en de algemene natuurkwaliteit in de gemeente. 
 • de samenwerking bevorderen en coördineren tussen alle personen, groepen, instellingen en diensten die ijveren voor een gezond leefmilieu.
 • initiatieven nemen in verband met sensibilisatie en informatie betreffende het gemeentelijke beleid ter zake.
Voorzitter Deklerck Rik
Veldstraat 29
8740 Pittem

rikdeklerck@hotmail.com

Partij

Secretaris Couckuyt Carl
Markt 1
8740 Pittem
051/46 03 55
milieudienst@pittem.be

Partij

Gemeentelijke sportraad

De sportraad heeft het doel de sport, lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en van de algehele lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners.

Dit houdt onder meer in:

 • het geven van advies, aan de gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties inzake sport- en recreatieaangelegenheden en inzake planning en uitbouw van de desbetreffende infrastructuur
 • het deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke sport- en recreatie-infrastructuur
 • het coördineren van de activiteiten door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere kernen actief op het gebied van competitie- en recreatiesport
 • het nemen van initiatieven inzake animatie van de bevolking, bevordering van de sportbeoefening en de kaderopleiding
 • onderzoek, documentatie en informatie inzake sport- en recreatieaangelegenheden
 • uitwisseling van informatie tussen de sportraad en de andere gemeentelijke adviesraden
 • deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande afzonderlijke raden voor culturele aangelegenheden.
Voorzitter D'Haene Franky
Molenakker 1/0/1
8740 Egem
0495 54 74 46
frankydhaene@hotmail.com

Partij

Secretaris Van Hauwaert Marc
Deken Darraslaan 16
8700 Tielt
0473/55.12.81
marcvanhauwaert@telenet.be

Partij

Gemeentelijke jeugdraad

De doelstellingen van de jeugdraad zijn:

 • advies formuleren op aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de gemeente       
 • ontmoeting tussen de verschillende jeugdverenigingen bewerkstelligen
 • een platform bieden voor het organiseren van activiteiten voor de jeugd.

De jeugdraad organiseert Roefel, de Buitenspeeldag, een filmnight, een ontbijt op de Dag van de Jeugdbeweging, verdeelt EHBO-zakjes onder jeugdbewegingen,… De Algemene Vergadering komt ongeveer om de twee maanden bijeen.

Erkende jeugdverenigingen kunnen elk twee vertegenwoordigers naar de vergadering sturen. Elke Pittemse jongere kan onafhankelijk lid worden van de jeugdraad. Ben je geïnteresseerd? Contacteer dan gerust de jeugddienst!

Voorzitter Vandendriessche Siel
Spoorweglaan 21
8740 Pittem
0472476063
siel.vandendriessche@hotmail.com

Partij

Mevrouw Braeckevelt Emily
Schietspoelstraat 10
8760 Meulebeke
0496395683
emily.braeckevelt@hotmail.com

Partij

Mevrouw Vervaeke Elien
Korte Veldweg 16
8740 Egem
0474033931
elienvervaeke@hotmail.com

Partij

Secretaris Van Overschelde Griet
Markt 1
8740 Pittem
051460362
jeugddienst@pittem.be

Partij

Het LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang)

Het lokaal overleg kinderopvang geeft als gemeentelijke adviesraad aan het lokaal bestuur minstens advies:

a.    bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en de eventuele bijsturingen ervan. Wanneer het lokaal sociaal beleidsplan, of een wijziging ervan, ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het lokaal bestuur, wordt het advies van het lokaal overleg kinderopvang met betrekking tot het lokaal beleid kinderopvang, daarbij gevoegd.

b.    over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan. In deze heeft het lokaal overleg kinderopvang een opdracht inzake beleidsopvolging en -evaluatie en bewaakt het de dwarsverbindingen naar beleidsplannen uit aanverwante beleidsdomeinen;

c.    met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente. Het lokaal overleg kinderopvang kan daarbij ook vragen aan het lokaal bestuur dat zij als lokaal bestuur het initiatief nemen om de Vlaamse overheid te informeren en adviseren over de uitbouw van de opvangvoorzieningen in de gemeente.  

Secretaris Van Overschelde Griet
Markt 1
8740 Pittem
051460362
jeugddienst@pittem.be

Partij

Voorzitter Debonné Annick
Spoorweglaan 21
8740 Pittem
0498226360
debonne.annick@telenet.be

Partij

Gemeentelijke Begeleidingscommissie

De Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) is een overlegforum waarin de betrokken partners gezamenlijk mobiliteitsknelpunten onderzoeken en voorstellen van maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren en vastleggen.  

De GBC is ondermeer verantwoordelijk voor :

 • de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval, de herziening van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan;
 • de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid, meer bepaald op (een geheel van) maatregelen met betrekking tot de ondersteuning van andere strategische plannen, de verbetering van bestaande infrastructuur, de aanleg van nieuwe infrastructuur, de uitbouw van een kwaliteitsvol openbaar vervoer en op andere maatregelen die bijdragen tot duurzame mobiliteit.
Voorzitter Delaere Ivan
Markt 1
8740 Pittem
051/46 03 75
burgemeester@pittem.be

Partij

Secretaris Mahieu Geert
Markt 1
8740 Pittem
051/46 03 65
secretaris@pittem.be

Partij

Gemeentelijke cultuurraad

De gemeentelijke cultuurraad is een adviesorgaan waarin vertegenwoordigers van de lokale culturele verenigingen zetelen. Zij brengen advies uit aan de lokale overheid over culturele aangelegenheden, zorgen voor overleg en samenwerking tussen verenigingen en organiseren culturele activiteiten zoals het uitreiken van de tweejaarlijkse cultuurprijs, een culturele uitstap naar een theatervoorstelling, musical, ...

Voorzitter Vergote Hilde
Puttensdreef 12
8740 Pittem
051/46 71 81
hildevergote@skynet.be

Partij

Voorzitter Vincent Katleen
Heidenskerkhofstraat 56
8740 Pittem
051/46 46 53
katleen.vincent@telenet.be

Partij

Secretaris Thorrée Mieke
Markt 1
8740 Pittem
051/46 03 75
mieke.thorree@pittem.be

Partij

Beheersorgaan Bibliotheek Pittem

Het beheersorgaan van de bibliotheek heeft tot doel de gemeente te adviseren inzake het bibliotheekbeleid. Het beheersorgaan geeft advies op vlak van

 • de organisatie van activiteiten
 • het collectiebeleid
 • de opmaak van het actieplan
 • de opmaak van het werkingsverslag
Voorzitter Pollet Ward
Egemstraat 86
8740 Pittem
051/46 60 86
ward.pollet@pandora.be

Partij

Secretaris Vanden Berghe Patrick
Broeders Maristenstraat 2
8740 Pittem
051/46 03 77
patrick.vandenberghe@pittem.be

Partij

Copyright 2019 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency