Gemeentelijke heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen

Wanneer spreekt men van verwaarlozing?

Een woning of gebouw wordt als verwaarloosd beschouwd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont. Dit houdt gebreken in aan private buitenruimten aan de woning of het gebouw of aan buitenmuren, voegwerk, schoorsteen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschijnwerk, kroonlijst, dakgoten of glas. De screening op verwaarlozing richt zich met andere woorden tot de zichtbare gevelzichten van woningen en gebouwen.

De door het college van burgemeester en schepenen of de door het beslissingsorgaan van de intergemeentelijke administratieve eenheid met de opsporing van verwaarloosde woningen en gebouwen belaste personeelsleden, stellen de verwaarlozing van een woning of een gebouw vast in een genummerde administratieve akte, aan de hand van het model van technisch verslag dat als bijlage is toegevoegd aan dit reglement. Daarbij geldt een gebrek van categorie I voor één punt, van categorie II voor drie punten, van categorie III voor negen punten en van categorie IV voor achttien punten. Er is sprake van verwaarlozing als de indicaties in dit verslag een eindscore opleveren van minimaal 18 punten. Aan het verslag wordt minstens één foto van de woning of het gebouw toegevoegd.

Hoe gebeurt de inventarisatie?

De registerbeheerder neemt een woning of een gebouw, waarvan is vastgesteld dat het verwaarloosd is, op in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen, de vijfde werkdag na het verstrijken van de bezwaartermijn vermeld in artikel 6, 51, tweede lid, 40 of, wanneer een ontvankelijk bezwaar is ingediend, de eerste werkdag die volgt op de beslissing waarbij geoordeeld wordt dat het bezwaar ongegrond is.

Een woning die of een gebouw dat opgenomen is in het gemeentelijk register van leegstaande gebouwen of woningen, kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Een woning die opgenomen is in de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen,

Kan men de akte van verwaarlozing betwisten?

De eigenaar heeft 1 maand tijd om de verwaarlozing te betwisten. Op welke manier dit kan gebeuren wordt duidelijk vermeld op de administratieve akte en de begeleidende brief.

Wanneer kan een pand geschrapt worden uit de inventaris?

De registerbeheerder schrapt een woning of een gebouw uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen wanneer de zakelijk gerechtigde bewijst dat de woning of het gebouw geen indicaties van verwaarlozing meer vertoont die bij quotering in het model van technisch verslag, vermeld in artikel 2, 18 punten of meer zouden opleveren. De zakelijk gerechtigde richt hiertoe een schriftelijk verzoek aan de registerbeheerder.

Heffing

Er is een heffing verschuldigd. Hierbij is de inventarisatiedatum bepalend. De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw gedurende 12 opeenvolgende maanden opgenomen is in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen,

Bedrag

1ste heffing (1° verjaardag inventarisatiedatum) : 1.500 euro

2de heffing (2° verjaardag inventarisatiedatum) : 2.250 euro

3de heffing (3° verjaardag inventarisatiedatum) : 3.000 euro      

Alle verjaardagen volgend op de derde verjaardag van de inventarisatiedatum: 3.000 euro

Vrijstellingen

In sommige specifieke situaties, kan je een vrijstelling van verwaarlozingsbelasting krijgen.

Het registratie- en belastingsreglement voor verwaarloosde woningen en gebouwen vind je op onze reglementenpagina. 

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Cookieverklaring - Privacyverklaring - Sitemap - Cookie instellingen

Website door Ntriga.Agency