Publieke inspraak over de kennisgeving van het plan-MER voor het Besluit van de Vlaamse Regering over extern salderen | Pittem

Publieke inspraak over de kennisgeving van het plan-MER voor het Besluit van de Vlaamse Regering over extern salderen

Met het decreet over de programmatische aanpak stikstof (het ‘Stikstofdecreet’) legde het Vlaams Parlement eind januari 2024 onder meer de rechtsgrond vast voor specifieke emissie-reducerende maatregelen die vervat zijn in de PAS, en voor beoordelingskaders voor de stikstofimpact van vergunningsplichtige activiteiten. Het Stikstofdecreet trad op 23 februari 2024 in werking.

 

Het Stikstofdecreet verwijst naar de mogelijkheid tot extern salderen in het kader van de individuele passende beoordeling. Extern salderen houdt in dat een vergunningsplichtig project – de saldonemer – voor het terugdringen van zijn stikstofemissies beroep kan doen op emissies die door een ander project – de saldogever – worden stopgezet. Het Stikstofdecreet voorziet dat de Vlaamse Regering de voorwaarden voor extern salderen vaststelt via een op te maken Besluit (‘BVR extern salderen’).

 

De Vlaamse Regering onderzoekt door middel van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) en de bijhorende passende beoordeling onder welke voorwaarden extern salderen mogelijk is in het kader van het Stikstofdecreet, en onderzoekt de mogelijke effecten van extern salderen op mens en milieu. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

 

Je wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Van 5 april tot en met 3 juni 2024 kan je de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor alternatieven.

 

U kunt de volledig verklaarde kennisgeving:

  • raadplegen op bovenstaande website: www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank onder het nr. PL0311.
  • inkijken bij de gemeentelijke milieudienst, op volgend adres: Markt 1 8740 Pittem (Deze nota kan enkel na afspraak worden ingekeken)
  • inkijken bij het Departement Omgeving en bij het Team Mer in Brussel. Je kan tot en met 3 juni 2024 jouw opmerkingen bezorgen
  • online via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘BVR Extern Salderen (PL0311) in de titel)
  • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:

Departement Omgeving Team Omgevingseffecten Plan-MER BVR Extern Salderen (PL0311) Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency