RUP Sporthal | Pittem

RUP Sporthal

In het Meerjarenplan 2020-2025 is voorzien dat er een nieuw sportcomplex gebouwd wordt op de bestaande sportsite.

De inplanting is voorzien ten zuidoosten van de bestaande sporthal, langs de Kokerstraat. Het gaat om een gebouw met een grondoppervlakte van 68 m op 36 m, met een bouwhoogte van ± 7 m. Er wordt geen bijkomende parking voorzien. De bestaande parking voor sporthal en Zaal de Magneet – met in- en uitgang via de Egemstraat – blijft behouden.

Vooraleer er echter een aanvraag voor een omgevingsvergunning (dit is de opvolger van de vroegere bouwvergunning) ingediend kan worden, moet eerst het plan van aanleg gewijzigd worden via een uitvoeringsplan. Dit is een vrij lange procedure waarbij in de fase van voorontwerp een startnota en procesnota opgemaakt worden. Deze laatste beschrijft de verschillende stappen die gezet worden om tot het definitieve ruimtelijk uitvoeringplan te komen.

De startnota bevat alle inhoudelijke informatie over het project en wordt ter inzage gelegd van 12 augustus 2021 tot en met 10 oktober 2021. 

Op dinsdag 21 september 2021 werd er ook een participatiemoment georganiseerd waarbij het volledig project werd toegelicht en waarbij er ook vragen, suggesties, aanvullingen en bedenkingen werden gesteld. Een verslag hiervan vindt u hier terug.

Bezwaren of opmerkingen kunnen ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, p/a Markt 1, 8740 Pittem, t.a.v. de dienst ruimtelijke ordening, ten laatste op 10/10/2021. Reageren kan per brief (tegen ontvangstbewijs of aangetekend) of via mail (stedenbouw@pittem.be).

De procedure voorziet dat in een latere fase het definitieve ontwerp nogmaals ter inzage gelegd wordt.

Op 11/05/2022 heeft het college van burgemeester en schepenen de scopingsnota (+ bijhorende procesnota) en het voorontwerp (inclusief procesnota en bestemmingsplan) goedgekeurd.

Deze documentent vormen de basis voor het ontwerp. Voorafgaand dient er een plenaire vergadering georganiseerd (niet openbaar) waarop diverse adviesinstanties advies dienen te verlenen. Na het goedkeuren van het ontwerp zal het dossier nogmaals aan de bevolking worden voorgelegd.

Copyright 2022 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency