Provinciaal RUP Kleiput Egem en omgeving | Pittem

Provinciaal RUP Kleiput Egem en omgeving

De Provincie West-Vlaanderen heeft in haar provincieraadszitting van donderdag 28 mei 2020 het ‘Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Kleiput Egem en omgeving’ in Egem (Pittem) voorlopig vastgesteld. Ook het ontwerp van het milieueffectenrapport is klaar. Op basis hiervan werden plankeuzes gemaakt voor de verschillende deelgebieden. De provincieraad keurde deze keuzes ook goed op 28/05/2020. 

Er wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd dat loopt van 1 februari 2021 tot en met 2 april 2021. Tijdens dit openbaar onderzoek kan iedereen de plannen inkijken of/en een reactie, opmerking of een bezwaar indienen. Er wordt ook een digitaal infomoment georganiseerd waar vragen gesteld kunnen worden aan vertegenwoordigers van de provincie West-Vlaanderen.

Digitale zitdagen

Heeft u vragen of krijgt u graag een toelichting over dit plan, dan kunt u zich inschrijven voor de digitale zitdagen. Er worden twee digitale zitdagen georganiseerd, waarbij vertegenwoordigers van de provincie met u persoonlijk in gesprek gaan via een online meeting via Microsoft Teams, of per telefoon. U kan zich hiervoor inschrijven en zelf een keuze maken voor het uur waarop u graag gecontacteerd wordt.

De digitale zitdagen worden georganiseerd op donderdag 25 februari 2021 en vrijdag 26 februari 2021, dit op een vooraf afgesproken uur.

Inschrijven voor deze digitale zitdagen is verplicht en kan via de link, uiterlijk tegen 18/02/2021. Dit infomoment kan zowel online (via Microsoft Teams) als telefonisch verlopen.

Bezwaar indienen

Iedereen kan tot uiterlijk 2 april 2021 adviezen, bezwaren of opmerkingen formuleren op volgende manieren:

Documenten fase ontwerp

De fysieke documenten kunnen na het maken van een afspraak ingekeken worden op volgende locaties:

  • het provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke Planning - lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries (afspraak maken verplicht per e-mail of telefonisch op 050 40 35 33)
  • het gemeentehuis van de gemeente Pittem (afspraak maken verplicht per e-mail of telefonisch op 051 46 03 50)

De digitale versie van de documenten kan hieronder bekeken worden.
•    Toelichtingsnota
•    Stedenbouwkundige voorschriften
•    Grafisch plan
•    Ontwerp planMER (Milieueffectenrapport)
•    Niet technische samenvatting planMER
•    Scopingnota versie 28/05/2020 (met achteraan samenvatting inspraakreacties en adviezen)
•    Procesnota versie 28/05/2020
•    Bijlage RVR-toets (Ruimtelijke veiligheidstoets)
•    Bijlage Irrigatiebehoefte Inagro
•    Kaarten: bestaande toestand, juridische toestand en planbaten en planschade

Korte inhoud dossier

Met dit PRUP wenst de Provincie een publiek toegankelijke groenzone van 33 ha te bestemmen in Egem. Op die manier komt ze tegemoet aan de vraag voor meer recreatie en natuur in deze regio. Die vraag bleek ook uit de inspraakperiode die georganiseerd werd in het kader van de startnota van dit RUP. De voormalige kleigroeve kan eerst nog gedeeltelijk opgevuld worden met grond. Na 10 jaar kan dit gebied dan ontwikkeld worden voor zachte recreatie en natuur. Het gebied wordt dus bestemd als gemengd open ruimte gebied, op deze manier ligt de focus op een multifunctionele groene open ruimte.

Daarnaast kan er, aanpalend aan de put, ook een permanente watervoorraad voorzien worden waar landbouwers water kunnen pompen om droogteperiodes te overbruggen.

Op de site van de voormalige steenbakkerij kan er, aan de hand van reconversie, ruimte gemaakt worden voor nieuwe lokale bedrijvigheid. Bij reconversie wordt er gezocht naar een nieuwe invulling of bestemming voor de gebouwen en gronden die in onbruik geraakt zijn.

Het PRUP wil ook de nabestemming agrarisch gebied geven aan het zuidelijke ontginningsgebied, waar er nog niet werd ontgonnen. De nabestemming zorgt ervoor dat, als er beslist wordt niet te ontginnen of na de ontginning, deze gronden bestemd worden tot agrarisch gebied.

Het plangebied werd verkleind ten opzichte van dat in de startnota. De woningen gelegen langsheen de N50 werden uit het plangebied gelaten, net als de bedrijven Cloet, Europort en Clarysse.

Copyright 2021 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency