Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan VENTILUS - bekendmaking openbaar onderzoek | Pittem

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan VENTILUS - bekendmaking openbaar onderzoek

DOELSTELLING VAN HET GEWESTELIJK RUP

De doelstelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan is om de vereiste planologische basis te creëren voor de realisatie van een aantal noodzakelijke ontwikkelingen van het hoogspanningsnet in West-Vlaanderen in functie van de energietransitie. Daarbij wordt optimaal rekening gehouden met het bestaande juridische en beleidsmatige kader en de omgeving.
 
Alle alternatieven die zullen onderzocht worden, moeten cumulatief voldoen aan de volgende doelstellingen:  
1. Het aan land aansluiten van hernieuwbare energie van nieuwe offshore windparken op het 380 kV-net;
2. Realiseren van een robuust net door een hoogspanningsverbinding van 6 GW tussen de Stevin-as en het hoogspanningsstation te Avelgem;
3. Onthaalcapaciteit voor nieuwe onshore energieproductie in West-Vlaanderen realiseren;
4. Aansluitingsmogelijkheid creëren van een tweede onderzeese verbinding met het buitenland (Verenigd Koninkrijk) waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de verdere integratie van een Europese elektriciteitsmarkt;
5. De optimale vervanging van de 150 kV-verbinding Slijkens (Oostende) – Brugge-Waggelwater;
6. Versterking van de bevoorradingszekerheid van de regio Izegem.  
 
De aspecten uit het juridisch en beleidsmatig kader waar bijzondere aandacht naar gaat zijn:
- Het stand-still-principe voor de lengte van het bovengrondse hoogspanningsnet. Dat is van toepassing op het niveau van Vlaanderen.  
- Een efficiënt ruimtegebruik, onder meer door de oplossingen toekomstgericht te ontwerpen, maximaal gebruik te maken van bestaande hoogspanningsinfrastructuur en door de totale hoeveelheid nieuwe hoogspanningsinfrastructuur zo beperkt mogelijk te houden.
- Het principe om nieuwe hoogspanningslijnen zo veel mogelijk te bundelen met bestaande infrastructuur.
 
Het is duidelijk dat het realiseren van de bovenstaande doelstellingen lokaal een grote impact kan hebben in West-Vlaanderen. Daarom is het nodig in het GRUP ook een kader te scheppen voor het realiseren van flankerende maatregelen. Dat kunnen zowel flankerende maatregelen zijn om de leefbaarheid van bepaalde gebieden te verhogen, als maatregelen om de gebiedsinpassing van het planvoornemen te bevorderen.
 
Het plan zal de noodzakelijke gebiedsaanduidingen op perceelniveau voorzien. De bestemmingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan zullen de huidige bestemmingen vervangen en/of een overdruk hierop aanbrengen.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

Het ontwerp van dit gewestelijk RUP Ventilus ligt ter inzake van 29/04/2019 tot en met 27/06/2019.

Je kan hierbij de startnota en procesnota raadplegen, of ook het persbericht bekijken.

Je kan reageren via de websites www.omgevingvlaanderen.be en www.ventilus.be. Reageren kan ook per brief, die je kan sturen naar één van de adressen van de terinzagelegging (o.a. gemeentehuis Pittem, dienst ruimtelijke ordening, p/a Markt 1, 8740 Pittem) en dit uiterlijk donderdag 27/06/2019.

Copyright 2019 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency