Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Spoorweglaan | Pittem

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Spoorweglaan

Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is hernomen en voorlopig vastgesteld door een besluit van de gemeenteraad op 03/02/2020.

Een eerder ontwerp is al voorlopig vastgesteld maar naar aanleiding van het openbaar onderzoek zijn er wijzigingen aangebracht aan het ontwerp. 

Het openbaar onderzoek loopt van 06/03/2020 tot en met 05/05/2020. Er wordt geen infoavond georganiseerd. (*)

Na advies van de Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) wordt het ontwerp - al of niet na aanpassing - voorgelegd voor definitieve vaststelling aan de gemeenteraad binnen de 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek.

Het plan omvat:

- een weergaven van de juridische en feitelijke ruimtelijke toestand;

- een grafisch plan;

- de stedenbouwkundige voorschrifden;

- een toelichtende nota;

Verder is er ook een zogenaamd ontheffingsbesluit genomen dat er geen milieueffectenrapport dient opgemaakt voor dit plan.

U kan bezwaar indienen bij de Gecoro, p/a Markt 1, 8740 Pittem conform de bepalingen in het bekendmakingsbesluit.

(*) CORONA-CRISIS - BELANGRIJK BERICHT

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-milieueffectrapportage en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten, waren alle lopende openbare onderzoeken voor onder meer ruimtelijke uitvoeringsplannen opgeschort.

Het openbaar onderzoek is voor dit dossier intussen hernomen vanaf 30 april 2020 voor de resterende termijn, en dit tot en met 8 juni 2020.

 

Copyright 2020 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency