Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Garage Lavens | Pittem

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Garage Lavens

Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is hernomen en voorlopig vastgesteld door een besluit van de gemeenteraad op 03/02/2020.

Het openbaar onderzoek loopt van 06/03/2020 tot en met 05/05/2020. Er wordt geen infoavond georganiseerd. (*)

Na advies van de Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) wordt het ontwerp - al of niet na aanpassing - voorgelegd voor definitieve vaststelling aan de gemeenteraad binnen de 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek.

Het plan omvat:

- een weergaven van de juridische en feitelijke ruimtelijke toestand;

- een bestemmingsplan;

- een toelichtende nota en de stedenbouwkundige voorschrifden;

Verder is er ook een zogenaamd ontheffingsbesluit genomen wat inhoudt dat er geen milieueffectenrapport dient opgemaakt voor dit plan.

(*)

CORONA-CRISIS

BELANGRIJK BERICHT

 

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-milieueffectrapportage en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort.

Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020.

De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend.

Verdere informatie bezorgen we u later.

Copyright 2020 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency