aanvraag planologisch attest Remmery | Pittem

aanvraag planologisch attest Remmery

Behoeften

Op korte termijn vraagt het bedrijf:

- de uitbreiding van een loods voor houtbewerking en voorzien van streekeigen groenbuffer tussen de bedrijvigheid en de aanliggende woningen. De oppervlakte wordt geraamd op 1440 m², bouwhoogte maximum 6m. De gewijzigde inplanting wordt nu voorzien aansluitend bij de bestaande schaverij vooraan het bedrijfsperceel.

- De koppeling zal gebeuren via een uitbreiding met 310 m² van het bestaande afdak voor stockage van droog hout.

- Aanleg van de voortuinstrook cf. de laatst vergunde toestand.

Op lange termijn heeft het bedrijf geen nood aan bijkomende constructies.

Het dossier bestaat uit:

- een nota;

- een plan bestaande toestand;

- een plan met de gewenste toestand;

Bezwaren of opmerkingen kunt u bezorgen aan de Gecoro Pittem, p/a Markt 1, 8740 Pittem van 09/08/2019 tot 08/09/2019.

 

Historiek

Het bedrijf werd reeds bijna 60 jaar gelegen op de huidige locatie gestart. De activiteiten op de site bestaan enerzijds uit het opslaan en stockeren van (ruw) hout en anderzijds uit het productieproces van (ruw) hout naar massieve plankenvloeren en samengestelde plankenvloeren. Op de bedrijfssite worden er op heden 2 verschillende soorten producten geproduceerd :

-       Massieve plankenvloeren;

-       Samengestelde plankenvloeren;

Beide productieprocessen worden in de aanvraag uitvoerig omschreven.

De stapels hout die gedurende 6 maanden buiten op het terrein gestapeld staan, staan gestapeld op een verharding in beton. Dit is noodzakelijk om milieuredenen en om het manoeuvreren van de vrachtwagens en heftrucks mogelijk te maken (geen moddervorming tijdens winter waardoor ook de openbare weg proper blijft).

Tussen het bedrijfsgebouw en de bedrijfswoning werd er een bureel opgericht. In dit bureel staat 1 bureau opgesteld voor de administratie van de aankoop en de verkoop van materialen.

Het deel van het bedrijfsperceel dat voorzien wordt voor de uitbreiding is momenteel verhard met beton en situeert zich achteraan op de bedrijfssite, aansluitend aan de stockage voor droog hout. Rondom dit achterste deel van de bedrijfssite werd reeds een buffer aangeplant met een breedte van 10 m.

Het personeelsbestand bestaat uit 4 voltijdse equivalenten, inclusief de zaakvoerder.

Het bedrijf is deels gelegen op het grondgebied Pittem en deels op het grondgebied Ardooie. De N50 waarlangs het bedrijf is gelegen, vormt de verbinding tussen Brugge en Kortrijk. Deze weg kent het uiterlijk van een steenweg. Het vormde in het verleden een aantrekkelijke vestigingsplaats voor tal van bedrijven en handelszaken.

Het bedrijf is gelegen in een cluster die bestaat uit woningen en bedrijven. Ten noorden van het bedrijf is een woning gelegen. Ten zuiden bevinden zich een meergezinswoning, de bedrijven XLT-garage en Carubin-rubberartikelen, en plantenkwekerij Stima Plant. Voor de vermelde zonevreemde bedrijven is een sectoraal BPA opgemaakt.

Het bedrijf wordt ontsloten via de N50 Brugsesteenweg. De breedte van het perceel langs de straatzijde is ongeveer 44 m. Het bedrijf heeft 2 toegangen tot het openbaar domein. Op deze manier kunnen vrachtwagens op het bedrijfsterrein circuleren. Per dag wordt er gemiddeld 2 maal hout geleverd (vrachtwagens) en 5 maal parket/paletten/kisten afgehaald (bestelwagens). De 3 personeelsleden komen met de wagen.

Het bedrijf situeert zich in landschappelijk waardevol agrarisch gebied volgens het geldend gewestplan Roeselare-Tielt (KB 17/12/1979). Op 08/09/2010 werd door de gemeente Pittem een positief planologisch attest afgeleverd. Op 16/01/2012 leverde de gemeente Ardooie eveneens een positief planologisch attest af. In beide gevallen werd echter geen BPA of RUP opgemaakt.

Copyright 2019 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency