Zin om mee te werken aan een beter Pittem? Dat kan! Stel je kandidaat voor een gemeentelijke adviesraad. | Pittem

Zin om mee te werken aan een beter Pittem? Dat kan! Stel je kandidaat voor een gemeentelijke adviesraad.

Het decreet over het lokaal bestuur geeft aan de gemeenten de opdracht om inwoners zo veel mogelijk bij het beleid te betrekken. Ook de gemeente Pittem neemt de nodige initiatieven om de participatie met de burgers te bevorderen. Denken we maar aan de voorbije gesprekstafels in het kader van de omgevingsanalyse. Tegelijk is er een groeiende groep burgers die medezeggenschap over beleidskeuzes wil en beleid mee wil vormgeven.   Daarom besliste het bestuur om bij de hersamenstelling van de gemeentelijke adviesraden, die momenteel wordt opgestart, een actieve oproep te lanceren voor geïnteresseerde burgers.  

Wil je je engageren in een gemeentelijke adviesraad? Laat ons dan weten dat je graag een oproepingsbrief tot kandidatuurstelling wil ontvangen. Door te reageren op deze oproep ben je nog tot helemaal niets verplicht, je zal enkel een oproeping met meer info ontvangen voor de raden die je doorgeeft. Pas bij de effectieve oproep beslis je of je je effectief kandidaat stelt als lid van die adviesraad.   Wie echter niet als geïnteresseerde burger, maar als afgevaardigde van een gemeentelijke vereniging in een gemeentelijke adviesraad wenst te zetelen, reageert beter niet op deze oproep, maar maakt zijn/haar interesse kenbaar bij deze vereniging. Verenigingen krijgen een aparte oproepingsbrief voor de raden waarvoor ze statutair een afgevaardigde kunnen aanstellen.   We stellen hierbij kort even de verschillende gemeentelijke adviesraden voor. Contacteer zeker de betrokken dienst als je nog meer info wenst.

Maak je interesse kenbaar door je gegevens (naam, adres, mail, telefoon) te mailen naar milieudienst@pittem.be. We gebruiken je gegevens enkel voor de oproeping voor de adviesraden. Vergeet ook niet te vermelden voor welke adviesraad je de kandidaatstelling wenst te ontvangen.  Wanneer de effectieve hersamenstelling van de betrokken adviesraad dan start, bezorgen we je meer info. 

Cultuurraad (inclusief bibliotheek)

Contactpersoon: bibliotheek of cultuurdienst

De gemeentelijke culturele raad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente. Om deze doelstelling te verwezenlijken zal hij: - op vraag van het gemeentebestuur  en op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het cultuurbeleid, inlusief de werking van de openbare bibliotheek - de activiteiten in deze sector coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in de culturele sector - onderzoek verrichten naar, documentatie en informatie verzamelen over het cultureel leven en de culturele behoeften in het werkingsgebied - op de behoeften afgestemde initiatieven nemen op gebied van culturele animatie, bevordering van het cultureel welzijn - deelnemen aan het beheer van gemeentelijke infrastructuur

Jeugdraad

Contactpersoon: jeugddienst

De jeugdraad brengt advies uit  vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief over alle aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de gemeente. Deze adviesmogelijkheid slaat zowel op de jeugdwerkaangelegenheden in de ruimste zin van het woord als op alle welzijnsaspecten en –zorg van kinderen en jongeren in de gemeente en eveneens op huisvesting van de jeugdverenigingen. Het is een platform voor overleg en voor het organiseren van activiteiten.

Lokaal Overleg Kinderopvang

Contactpersoon: jeugddienst

Het Lokaal Overleg Kinderopvang geeft als gemeentelijke adviesraad aan het lokaal bestuur minstens advies over de beleidsdoelstellingen voor kinderopvang en informeert de lokale actoren en gebruikers over het lokaal beleid kinderopvang en over het lokaal kinderopvangaanbod.   Het Lokaal Overleg Kinderopvang geeft verder als gemeentelijke adviesraad een advies aan Kind en Gezin over de uitbreiding van kinderopvang binnen Pittem en Egem;

Sportraad

Contactpersoon: sportdienst

De sportraad heeft als doel om op regelmatige en systematische wijze op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief, advies uit te brengen over het sportbeleid van de gemeente, initiatieven te nemen om inspraak mogelijk te maken van burgers rond sport en overleg te faciliteren tussen sportverenigingen, deskundigen inzake sportmaterie, scholen, andere raden, … en vrije sportbeoefenaars. Zo wil de sportraad meer voeling hebben met de noden. Daarnaast kan de sportraad ook initiatieven nemen, voorstellen, of medewerking verlenen aan initiatieven waar op basis van de vastgestelde noden behoefte aan blijkt. De context van het beleidsdomein sport is ruim. Het omvat zeker: bewegen als doel, bewegen als middel, de competitie- en topsport, de recreatieve sportbeoefening en de bedrijfssport.

Milieuraad

Contactpersoon: milieudienst

De milieuraad heeft tot doel de deelname van de bevolking aan de verbetering van het leefmilieu en aan de uitbouw van een gefundeerd beleid ter zake mogelijk te maken en aan te moedigen. De milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur en het landschap van de gemeente. Hiertoe kan de milieuraad adviezen verstrekken, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het schepencollege of de gemeenteraad, over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Verder kan de milieuraad ook initiatieven nemen in verband met sensibilisatie en informatie betreffende het gemeentelijke beleid ter zake.

Copyright 2020 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency