Ventilus - stand van zaken | Pittem

Ventilus - stand van zaken

Impact coronavirus op planproces


Het planteam engageert zich om de impact van de hygiënevoorschriften en afstandsmaatregelen door het coronavirus op het planproces tot een minimum te beperken. Daarbij is de gezondheid van medewerkers en stakeholders van prioritair belang. Alle contacten verlopen digitaal. Dat is het geval voor vergaderingen van het planteam, bijeenkomsten van het planbegeleidingsteam en gesprekken met experten.
 
Om de voortgang van het planproces niet in gedrang te brengen, wordt indien nodig gezocht naar alternatieve kanalen binnen het vooropgestelde proces, bijvoorbeeld door toelichtingen via een digitale tool of een schriftelijke ronde. Het blijft de ambitie om voor de zomer van 2020 een scopingnota klaar te hebben waarin wordt omschreven welke trajecten verder onderzocht worden en hoe dat zal gebeuren.

 

Dubbelcheck van technologiekeuze door experten


Het planteam heeft aan de hand van vijf criteria een groep met zes onafhankelijke experten samengesteld die een dubbelcheck van de technologiekeuze zal uitvoeren. Op basis van de input van de experten stelt het planteam een dubbelchecknota op. De nota wordt toegelicht en besproken met de stakeholdersgroep.
 
Het planteam streeft naar een representatieve stakeholdergroep die niet te groot is om werkbaar te blijven. Vertegenwoordigers van lokale besturen, omwonenden, middenveld en Elia worden uitgenodigd. Het is belangrijk dat zij zich engageren om kennis te vergaren en te delen met een open geest. Dit is nodig om tot een gedeeld begrip van de feiten te komen. Een mogelijkheid om conclusies toe te lichten aan bredere groepen die worden vertegenwoordigd in de stakeholdergroep, wordt voorzien. Meer info? Klik hier.

 

Klankbordgroep gezondheid samengesteld


Er is bezorgdheid over de effecten van hoogspanning op de gezondheid. Het planteam heeft daarom een klankbordgroep over dit thema opgericht. De klankbordgroep bestaat uit 8 onafhankelijke specialisten die samen een multidisciplinaire groep vormen. Zij stellen een overzicht op van alle wetenschappelijke kennis over gezondheid en hoogspanning. De klankbordgroep beoordeelt de verwerking van de inspraakreacties. Die experten adviseren het planteam ook over de beoordeling van het plan-MER en de inpassing van milderende maatregelen die daaruit voortkomen.  Meer info? Klik hier.

 

Voortgang onderzoek naar impact hoogspanning op landbouw


Het ILVO voert momenteel onderzoek uit om een vollediger beeld te krijgen op de relatie tussen de hoogspanning en landbouwbedrijven. Via een literatuurstudie wordt een overzicht opgesteld van bestaande wetenschappelijke kennis over de effecten op plantaardige productie en bodem, precisielandbouw en dierlijke productie en fauna. Daarnaast brengt het ILVO via diepte-interviews aandachtspunten en problemen in kaart van landbouwers die bestaande hoogspanningslijnen of -kabels op hun bedrijf hebben. Volgens de huidige planning zal de studie tegen eind juni 2020 worden afgerond.

 

Actualisering van studie over vogels en hoogspanning


Voor vogels zijn hoogspanningslijnen niet altijd goed zichtbaar. Elia werkt samen met Natuurpunt en Natagora om het aantal vogels dat tegen elektriciteitsdraden vliegt, te doen dalen. Samen met die verenigingen brengt Elia de aanvaringsrisico’s in kaart. Een studie van 2012 werd geactualiseerd met alle beschikbare gegevens tot en met 2019. Recente evoluties in de belangrijke vogelleefgebieden, zeker in de kuststrook, zijn meegenomen en hun omvang is preciezer uitgewerkt. De resultaten van deze studie, die betrekking hebben op Ventilus, worden opgenomen in de plan-MER.

Copyright 2021 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency