Openbaar onderzoek ontwerp-PAS en bijhorende plan-MER van 19 april tot en met 17 juni 2022 | Pittem

Openbaar onderzoek ontwerp-PAS en bijhorende plan-MER van 19 april tot en met 17 juni 2022

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.

Wat is de Vlaamse PAS?

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden:

  • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen.
  • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H.
  • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten.
  • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen.
  • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 

Openbaar onderzoek van 19 april tot en met 17 juni 2022

Van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 kan je jouw opmerkingen of bezwaren via e-mail of brief indienen bij het college van burgemeester en schepenen van Pittem. Opmerkingen en bezwaren die te laat worden ingediend, worden niet behandeld.

Vermeld steeds jouw naam en adres. 

Je kan het ontwerp-PAS, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 19 april 2022 online inkijken op de website van het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. Daar vind je ook meer informatie over het openbaar onderzoek.

Vragen of meer informatie nodig?

milieudienst@pittem.be
051/46 03 55 - 051/46 03 56

U kunt ons ook bezoeken op Markt 1, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Din
13:30 - 19:00 (enkel op afspraak)
Woe
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Don
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Vrij
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)

Copyright 2022 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency