GECORO - oproep kandidaturen tegen 1 juli 2019 | Pittem

GECORO - oproep kandidaturen tegen 1 juli 2019

Deskundigen

Wenst u zich kandidaat te stellen als deskundige, dan schrijft u een gemotiveerde brief aan het college van burgemeester en schepenen. De deskundigheid moet worden aangetoond en gemotiveerd. Motieven voor deskundigheid op het gebied van ruimtelijke ordening kunnen zowel steunen op diploma’s, beroepservaring en/of andere ervaring. Ook deskundigen van buiten de gemeente kunnen opgenomen worden in de Gecoro.  

Maatschappelijke geledingen

Aan de hierna vermelde maatschappelijke geledingen wordt gevraagd om één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger voor te dragen, namelijk:

 • één voor de milieu- en natuurverenigingen
 • één voor de werkgevers en handelaars
 • één voor de landbouwers
 • één voor de werknemers
 • één voor de sociale sector  

Aan de maatschappelijke geledingen wordt gevraagd bij de voordracht van de kandidaturen volgende gegevens over de kandidaat en de plaatsvervanger te vermelden:

 • naam en adres van de kandidaat;
 • naam en adres van de plaatsvervanger;
 • voor welke maatschappelijke geleding de voordracht ingediend wordt;
 • eventuele deskundigheid inzake ruimtelijke ordening;
 • motivatie.

Er kunnen dus geen individuele kandidaturen aanvaard worden indien deze personen zich kandidaat wensen te stellen namens een maatschappelijke geleding. Dit kan enkel voor deskundigen.

De kandidaten moeten voor de bedoelde maatschappelijke geleding herkenbaar en aanvaardbaar zijn als vertegenwoordiger. Terzelfdertijd moeten zij voldoende onafhankelijk zijn, zowel van politiek als van drukkingsgroepen. Zij moeten inzicht hebben in ruimtelijke ordening of bereid zijn zich ermee vertrouwd te maken. Zij moeten voldoende beschikbaarheid hebben om ambtelijke rapporten op korte termijn door te nemen en erover te vergaderen.  

Alle kandidaten moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de wet op de stedenbouw en het decreet op de ruimtelijke ordening niet hebben overschreden;
 • bij de beroepsuitoefening geen vastgoedbelangen hebben of nastreven in het betreffende gebied;
 • bereid zijn om bijkomende kennis op te doen inzake ruimtelijke ordening;
 • geen lid zijn van de gemeenteraad of het schepencollege;

Tevens dient de samenstelling van de Gecoro te voldoen aan een correcte man/vrouw verhouding (maximum 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht). Wij vragen de maatschappelijke geledingen hiermee rekening mee te houden bij de voordracht van een effectief lid en de plaatsvervanger.

Wij verwachten de schriftelijke kandidaturen ten laatste op maandag 1 juli 2019. De kandidaturen worden gestuurd naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 8740 Pittem. Inlichtingen kan u bekomen bij Eddy Truyaert, omgevingsambtenaar, tel (051) 46 03 53.

Copyright 2019 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency