Euthanasie

Burgerzaken

Markt 1
8740 Pittem
tel. 051 46 03 59 - 051 46 03 60
fax 051 46 03 58
bevolking@pittem.be

Wat?

Vanaf 1 september 2008 kan elke burger naar de gemeente stappen om er een wilsverklaring inzake euthanasie in te dienen. Dit voor het geval dat hij zijn wil niet meer zou kunnen uiten of dat hij zich in een situatie zou bevinden waar euthanasie toegepast mag worden volgens de wettelijke bepalingen terzake.

Onder euthanasie wordt verstaan: het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op diens verzoek.

Waar ?

Bij de dienst burgerzaken kun je het formulier voor de wilsverklaring afhalen. Nadat je het ingevuld heeft breng je dit formulier terug binnen ter registratie. Je krijgt een ontvangstbewijs.

Voor meer inlichtingen kun je uiteraard ook altijd terecht bij de dienst burgerzaken.

Wat zijn de stappen ?

De wilsverklaring gebeurt via een bestaand formulier verkrijgbaar bij jouw gemeentebestuur.

De wilsverklaring kan op elk moment worden opgesteld. Zij moet schriftelijk worden opgesteld ten overstaan van twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij het overlijden van de patiënt.

De wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend worden door degene die de verklaring aflegt, door de getuigen en, in voorkomend geval door de vertrouwensperso(o)n(en).

De wilsverklaring blijft slechts geldig voor een periode van 5 jaar. De indiener moet er zelf over waken dat zijn wilsverklaring om de 5 jaar wordt herbevestigd als hij wenst dat ze geldig blijft.

De wilsverklaring kan worden opgesteld door een meerderjarige die geen materieel belang heeft als betrokkene niet blijvend in staat is de verklaring op te stellen. Ze vermeldt dan ook de reden en bevat in bijlage een medisch getuigschrift als bewijs van deze onbekwaamheid.