Gemeentesecretaris

Contacteer ons

Markt 1
8740 Pittem
tel. 051 46 03 65
fax 051 46 03 70
secretaris@pittem.be

Openingsuren

Iedere werkdag van 9.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 17.00u - na afspraak

op dinsdagvoormiddag gesloten.

secretaris
Dhr. Geert Mahieu

De bevoegdheden en taken van de gemeentesecretaris zijn hoofdzakelijk vastgelegd in het gemeentedecreet.

Samengevat is het zo dat de gemeentesecretaris zorgt voor de goede werking van de gemeentelijke diensten binnen de krijtlijnen vastgelegd door de gemeenteraad.

De gemeentesecretaris staat in voor:

  • de algemene leiding van de gemeentelijke diensten;
  • voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid;
  • voor de interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten.

De gemeentesecretaris is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.

De gemeentesecretaris bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, aan het college van burgemeester en schepenen en aan de burgemeester worden voorgelegd. Hij woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen en kan de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies bijwonen.

De gemeentesecretaris adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Hij herinnert in voorkomend geval aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de regelgeving voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen.

De gemeentesecretaris organiseert de behandeling van de briefwisseling. Hij organiseert het beheer van het gemeentearchief waaronder de titels.

De gemeentesecretaris zorgt in overleg met het managementteam voor het opstellen van het voorontwerp van:

  • het organogram;
  • de personeelsformatie;
  • de rechtspositieregeling van het personeel;
  • de strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan;
  • de beleidsnota van het budget;
  • de verklarende nota van een budgetwijziging.

De gemeentesecretaris is voorzitter van het managementteam. Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie.